Europejski System Opisu Kształcenia Językowego CEFR (ang. Common European Framework of Reference for Languages)
CEFR to przyjęty przez Radę Europy stopień znajomości języka obcego w umiejętności w mówienia, słuchania, czytania i pisania, w którym poziomy:
A1 – A2 to początkujące
B1 – B2 to średnio zaawansowane
C1 – C2 to zaawansowane

A1 POCZĄTKUJĄCY

Rozumienie ze słuchu:

Rozumiem znane mi słowa i bardzo podstawowe zwroty/wyrażenia dotyczące mojej osoby, rodziny, bliskiego konkretnego otoczenia, gdy mówi się do mnie wolno i wyraźnie.

Rozumienie tekstu pisanego:

Rozumiem znane wyrazy, np. nazwy, bardzo proste zdania, np. w ogłoszeniach, plakatach lub w katalogach.

Mówienie:

Potrafię porozumieć się w prosty sposób pod warunkiem, że mój rozmówca będzie powtarzać lub parafrazować w wolniejszym tempie, to, co powiedział i pomoże mi sformułować to, co sam próbuję powiedzieć. Umiem zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące bliskich mi potrzeb lub, gdy chodzi o znane mi tematy. Potrafię używać prostych zwrotów i zdań, aby opisać miejsce skąd pochodzę ludzi, których znam.

Pisanie:

Potrafię napisać krótki, prosty tekst, np. wysyłając pozdrowienia z wakacji. Potrafię wypełnić formularz z informacjami dotyczącymi mojej osoby i np. podać dane osobowe, narodowość, adres w formularzu rejestracji hotelowej.

A2 PODSTAWOWY ELEMENTARNY

Rozumienie ze słuchu:

Rozumiem wyrażenia i często używane słowa dotyczące najbliższych mi dziedzin życia (np. podstawowe informacje o mnie i mojej rodzinie, o zakupach, geografii mojego regionu, zatrudnieniu). Potrafię zrozumieć główną myśl zawartą w krótkich, wyraźnych, prostych przekazach, ogłoszeniach.

Rozumienie tekstu pisanego:

Rozumiem bardzo krótkie, proste teksty. Potrafię znaleźć szczegółową, przewidywalną informację w prostych, codziennych materiałach, takich jak ogłoszenia, reklama, prospekty, jadłospisy, rozkład jazdy, proste listy prywatne.

Mówienie:

Potrafię porozumieć się w sytuacjach prostych i rutynowych gdzie dochodzi do bezpośredniej wymiany informacji na tematy mi znane. Radzę sobie w krótkich rozmowach towarzyskich, nawet, jeśli nie potrafię zrozumieć wszystkiego i nie umiem jeszcze samodzielnie podtrzymać konwersacji. Potrafię używać serii zwrotów zdań do opisania w prosty sposób mojej rodziny i innych osób, warunków życia, mojego wykształcenia oraz mojej obecnej i ostatnio wykonywanej pracy.

Pisanie:

Umiem napisać krótką, prostą notatkę, wiadomość odnoszącą się do spraw mi najbliższych. Umiem napisać list prywatny np. podziękowanie, pozdrowienia, zaproszenie.

B1 ŚREDNIO ZAAWANSOWANY

Rozumienie ze słuchu:

Rozumem główną myśl wypowiedzi sformułowanej wyraźnie, w języku literackim, na temat mi znany, z którym spotykam się w pracy, szkole, czasie wolnym etc. Rozumiem najważniejsze informacje w programach radiowych i TV dotyczących wydarzeń współczesnych lub tematów związanych z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi, gdy mówi się raczej wolno i wyraźne

Rozumienie tekstu pisanego:

Potrafię zrozumieć teksty zawierające najczęściej używane wyrażenia związane z życiem codziennym i pracą. Rozumiem opis wydarzeń, uczuć i życzeń zawartych w listach prywatnych

Mówienie:

Radzę sobie w większości sytuacji, które mogą się zdarzyć w podróży, gdy zetknę się z językiem mówionym. Potrafię bez przygotowania uczestniczyć w rozmowach na tematy mi znane i mnie interesujące lub odnoszące się do życia codziennego (np. rodzina, hobby, praca, podróże i wydarzenia współczesne). Potrafię łączyć wyrazy i wyrażenia w prosty sposób, aby opisać doświadczenia i wydarzenia, moje marzenia, nadzieje ambicje. Umiem przedstawić powody, przyczyny, wyjaśnić plany i wyrazić swoją opinię. Umiem opowiedzieć jakąś historię lub zrelacjonować treść filmu lub książki albo opisać swoje reakcje.

Pisanie:

Potrafię napisać prosty tekst, zbudowany ze zdań złożonych na temat mi znany lub mnie interesujący. Umiem napisać list prywatny opisujący doświadczenia i wrażenia.

B2 PONAD ŚREDNIO ZAAWANSOWANY

Rozumienie ze słuchu:

Potrafię zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nawet złożoną argumentację pod warunkiem, że temat wypowiedz jest mi znany. Potrafię zrozumieć większość wiadomości TV i programów dotyczących współczesnych wydarzeń. Rozumiem filmy w wersji oryginalnej, jeśli aktorzy posługują się językiem literackim.

Rozumienie tekstu pisanego:

Rozumiem artykuły i reportaże dotyczące współczesnych problemów, których autorzy przedstawiają szczegółowe opinie i argumenty. Potrafię zrozumieć współczesną prozę literacką.

Mówienie:

Potrafię porozumiewać się dość płynnie i spontanicznie, co umożliwia konwersację z obcokrajowcami, rodzimymi użytkownikami języka. Mogę brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. Potrafię przedstawić precyzyjny i szczegółowy opis w różnych dziedzinach związanych z moimi zainteresowaniami. Umiem przedstawić swój pogląd na dany temat, podając argumenty za i przeciw.

Pisanie:

Potrafię napisać jasny, szczegółowy tekst na wiele tematów związanych z moimi zainteresowaniami. Mogę napisać esej lub sprawozdanie, przekazując informacje lub przedstawiając argumenty za i przeciw. Potrafię pisać listy, podając istotę i wagę doświadczeń i zdarzeń.

 

C1 ZAAWANSOWANY

Rozumienie ze słuchu:

Rozumiem dłuższe, rozwinięte wypowiedzi nawet, jeśli nie są jasno ustrukturyzowane i gdy związków pomiędzy nimi mogę się tylko domyślać, gdyż nie są wyraźnie zasygnalizowane. Bez większego wysiłku rozumiem programy TV i filmy.

Rozumienie tekstu pisanego:

Rozumiem długie złożone teksty faktograficzne i literackie, potrafiąc rozróżnić ich styl. Rozumiem artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne, nawet, jeśli nie dotyczą one mojej dziedziny.

Mówienie:

Potrafię wyrażać się płynnie i spontanicznie bez potrzeby szukania wyrażeń i zastanawiania się. Umiem używać języka w sposób elastyczny i skuteczny dla celów towarzyskich i zawodowych. Potrafię formułować myśli i opinie precyzyjnie i uczestniczyć aktywnie w rozmowie odnosząc się do wypowiedzi innych rozmówców. Umiem przedstawić jasny, szczegółowy opis złożonych tematów, włączając pod-tematy, rozwijać poszczególne punkty i kończąc odpowiednią konkluzją.

Pisanie:

Potrafię wyrazić swoje myśli w jasnym i dobrze ustrukturyzowanym tekście, przedstawiając dość szeroko swój punkt widzenia/opinię. Umiem wypowiedzieć się szczegółowo na skomplikowany temat w formie listu, eseju lub sprawozdania, podkreślając najważniejsze dla mnie sprawy. Potrafię sformułować różne rodzaje tekstu używając odpowiedniego, osobistego stylu z myślą o odbiorcy.

 

C2 BARDZO ZAAWANSOWANY

Rozumienie ze słuchu:

Nie mam trudności ze zrozumieniem żadnego rodzaju języka mówionego, na żywo, z radia lub TV, nawet, jeśli tempo jest szybkie, tak jak normalne tempo wypowiedzi rodzimego użytkownika języka i pod warunkiem, że będę miał trochę czasu, aby przyzwyczaić się do używanego akcentu.

Rozumienie tekstu pisanego:

Potrafię z łatwością czytać i rozumieć wszystkie formy języka pisanego, łącznie z tekstami abstrakcyjnymi, strukturalnie i językowo złożonymi, takimi jak poradniki, artykuły specjalistyczne i dzieła literackie.

Mówienie:

Bez wysiłku uczestniczę w rozmowie i dyskusji, dobrze znam wyrażenia idiomatyczne i kolokwialne. Umiem wyrażać się płynnie i przekazywać różne odcienie znaczenia w sposób precyzyjny. Jeśli mam problem posługuje się parafrazą i wyjaśniam w sposób omowny, to, co chciałem powiedzieć, w taki sposób, aby słuchacze nie zauważyli tych trudności. Potrafię przedstawić jasny i potoczysty wywód lub opis w stylu odpowiednim do kontekstu, używając struktury skutecznej i logicznej, która pomoże odbiorcy zauważyć i zapamiętać najważniejsze punkty.

Pisanie:

Umiem napisać klarowny, potoczysty tekst w odpowiednim stylu. Potrafię pisać skomplikowane (złożone) listy, sprawozdania lub artykuły, które przedstawiają problem w sposób skuteczny, przy pomocy odpowiedniej struktury, która pomoże odbiorcy zauważyć i zapamiętać najważniejsze elementy. Potrafię pisać streszczenia i recenzje prac profesjonalnych oraz dzieł literackich.